Shoho
- La baza Ninbukan  Shoho (Shufa)/Shodo stau transmisiile Amamoto Den, Go Den (Wu Zhaun) si Ono Den