Genealogie

A) Genealogia (Koden) Ryogen Ryu™ (Heiho Kenjutsu)
 
a) Ryuso Shodai Soke Hayashi Sansei (Kuyouh)
b) Dai Nidai Soke Ono Takashi
c) Dai Sandai Soshi Ozon Karyu
B) Genealogia (Shinden) Ryogen Ryu™ (Heiho Bugei)
 
1) Koso Shodai Soke Ozon Karyu